דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות

משלוח חינם ברכישה מעל 300 ₪ לרוכשים באתר   משלוח חינם ברכישה מעל 300 ₪ לרוכשים באתר

תקנון מועדון החברים שלנו דרך היין

תקנון מועדון לקוחות – "החברים שלנו" - דרך היין

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של דרך היין המנוהל על ידי אחים שקד בע"מ  (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה) המחזיקים בכרטיס מועדון ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של החברה, בתנאים המפורטים להלן.
 2. ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. מובהר כי ההצטרפות למועדון החברים אינה מוגבלת בזמן, ומטרת מסלול זה לעדכן את חברי המועדון בפעילויות שונות של החברה, לשמור עמם על קשר והענקת הטבות בלעדיות לחבר מועדון כמפורט כדלקמן.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על חברי המועדון אשר הצטרפו באמצעות נציג אנושי באחד מסניפי החברה הפיזיים ו/או אשר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט של החברה (להלן "האתר"), ובפרט על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, לרבות צבירת ומימוש הזכויות ככל שישנן כאלה, יכול להיעשות אך ורק במסגרת החנויות הפיזיות המשתתפות בו ו/או במסגרת האתר, הכל בהתאם להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.
 4. המכירה באתר מהווה פלטפורמה נוספת למכירות מוצרי החברה ועל כן, יתכנו שינויים והבדלים בין המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם ובין המוצרים המוצגים בחנויות הפיזיות ומחיריהם.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה והכל בהתאם לכל דין.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 9. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 10. תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.
 11. חנויות החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, מפורטות להלן: האתר של דרך היין , וכן, חנויות דרך היין כדלקמן: תל אביב דרך השלום, תל אביב החשמונאים, תל אביב דיזינגוף, תל אביב צמרת Gסביון מרכז מסחרי צומת סביון, רעננה קניון רננים, נס ציונה פאוור סנטר, מודיעין ישפרו סנטר, רמת השרון סוקולוב,  גבעתיים, ויצמן
  (החנויות המפורטות לעיל ייקראו להלן: "חנויות הרשת").
 12. החברה תהיה רשאית לקבוע בכל עת כי חנויות מסוימות יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה המפורטת בסעיף 11 לעיל.
 13. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה לא תדחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. ההצטרפות למועדון לא כרוכה בתשלום ותיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, מסירתו לחברה באחת מחנויות הרשת או באתר, ככל שהדבר אפשרי. עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של החברה כחבר מועדון, ובעת הגעתו לאחת מחנויות החברה הרלוונטיות בהתאם לסעיף 11 לתקנון זה לעיל, יוכל להציג ולהזדהות באמצעות תעודת זהות וכך יוכל לממש את זכויותיו במועדון.

כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 1. למען הסר ספק יובהר, כי תקופת החברות במועדון היא ללא הגבלה
 2. חבר המועדון יעדכן את החברה עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות במספר *8066 או במייל [email protected] או בחשבון הפייסבוק / האינסטגרם של החברה, או באמצעות SMS הנשלח במעמד קנייה בקופות אחחד הסניפים, זאת על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

 החברות במועדון

 1. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש על ידי אחר ו/או באמצעות אחר.

 

הטבות לחברי המועדון

מבצעים והנחות בלעדיים

 1. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מיוחדות, הגעת מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, הזמנות לאירועים והשקות, כל זאת, לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין  החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

החזרת מוצרים-

 

 1. מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות").

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מהחזר הכספי ו/או מהזיכוי דמי ביטול ו/או הוצאות סליקה והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 1. החזרה תתבצע אך ורק ביחס למוצרים שהוחזרו בצירוף חשבונית מקור או שובר מתנה, כל עוד המוצר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ובהתאם להוראות החוק והתקנות. מידע אודות החזרת מוצרים מצוי ומעודכן במדיניות החזרת המוצרים בקופות החברה.
 2. רכישה תוך שימוש בזיכוי שניתן לחבר המועדון עקב החזרת מוצר/ים כאמור לעיל, הינה רכישה המזכה בנקודות זכות בדומה לרכישה בתשלום כספי כאמור לעיל.

מידע שיווקי

 1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לחברה על כך בכל עת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בחברה בדוא"ל [email protected] או בטלפון שמספרו *8066 או בשליחת מכתב לכתובת אלוף דוד 40 רמת גן [DHlaw3] , או להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחצן "הסר" בדוא"ל או השבת "הסר" למסרון SMS.
 2. בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
 3. לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון, בין היתר, למטרות ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של החברה. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של החברה.
 4. חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה. 

ביטול חברות

 1. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את החברות ביחס לכל חבר מועדון בהתאם להוראות הדין ותקנון זה  (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב, ולחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

     הפסקה /שינוי בפעילות המועדון

 1. החברה תוכל להודיע על הפסקת / שינוי פעילותו של המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף ובהתאם להוראות הדין ותקנון זה (להלן "ההודעה").

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

עודכן ביום 01/03/2022

אנחנו רואים תמיד את חצי הכוס המלאה.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו ותקבלו מידע על אירועים, סדנאות ומוצרים חדשים באתר ובסניפים

תנאי השימוש באתר
delivery icon
משלוח חינם מעל 300 ₪
איסוף חינם מהסניפים
איסוף חינם מהסניפים